เอกสารประกันคุณภาพ
Home
ปีการศึกษา 2561 | 2560 | 2559
Exit
แบบฟอร์ม ปีการศึกษา 2559

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (SAR) ระดับหลักสูตร เกณฑ์ปี 2558 21 มิ.ย. 60
แบบรายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ระดับ ป.ตรี 14 ก.ค. 60
แบบรายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ระดับ ป.โท 14 ก.ค. 60
แบบรายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ระดับ ป.เอก 14 ก.ค. 60
แบบรายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 14 ก.ค. 60
แบบรายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 12 ก.ค. 60
สำนักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักส่งเสริมวิชาการละงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  

ตารางคำนวณระดับคณะ 9 ก.พ. 60
ตารางคำนวณคะแนนหลักสูตร ป.ตรี 9 ก.พ. 60
ตารางคำนวณคะแนนหลักสูตร ป.โท 9 ก.พ. 60
ตารางคำนวณคะแนนหลักสูตร ป.เอก 9 ก.พ. 60
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (SAR) ระดับหลักสูตร 9 ม.ค. 60
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (SAR) ระดับสำนัก/สถาบัน 23 ม.ค. 60
สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการละงานทะเบียน
- สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
- กองนโยบายและแผน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กองพัฒนานักศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา
- กองกลาง สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (SAR) ภาคการศึกษา 1/2559 ระดับมหาวิทยาลัย 23 ม.ค. 60

สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาคการศึกษา 1/2559 ระดับคณะ
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน (Common dataset) สำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนา / สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย
แบบฟอร์มข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร (บัณฑิตศึกษา)
แบบรายงานการนำความรู้และทักษะที่ได้รับ จากการพัฒนามาใช้ภายหลังการฝึกอบรมหรือพัฒนา
แบบประเมินตนเองสำหรับกรรมการประจำส่วนราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการฯ
แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต
แบบประเมินความงพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.3
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ 6.1
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ 6.1
แบบประเมินความงพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.3
ตารางคำนวนตัวบ่งชี้ 3.3

 

สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ