เอกสารประกันคุณภาพ
Home
ปีการศึกษา 2564 2563 |2562 |2561 | 2560 | 2559
Exit
แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรายงาน SAR ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2548 แบบฟอร์ม (SAR) รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 ป.ตรี แบบฟอร์ม (SAR) รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 ป.โท-เอก แบบฟอร์ม (SAR) รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 ป.บัณฑิต แบบฟอร์ม (SAR) รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาเอก เกณฑ์ 2558
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาโท เกณฑ์ 2558
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ 2558
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาเอก เกณฑ์ 2548
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาโท เกณฑ์ 2548
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ 2548
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน CAR หลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เกณฑ์ 2548

ตารางคำนวนคะแนน SAR ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก


 

งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์