เอกสารประกันคุณภาพ
Home
ปีการศึกษา 2563 |2562 |2561 | 2560 | 2559
Exit
แบบฟอร์ม

เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2548 ป.ตรี แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 1/2563
เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2548 ป.โท-เอก แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 1/2563
เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 ป.ตรี แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 1/2563
เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 ป.โท แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 1/2563
เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 ป.เอก แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 1/2563
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหน่วยงานสนับสนุน
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตฯ
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตฯ 

สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ