สกอ.สมศ.ก.พ.ร.

สถิติเว็บไซต์
 

โครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562 | 2561 | 2560 | 2559
 
อบรมสัมมนาการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR
(3 มี.ค. 2563)
คลิกดูภาพกิจกรรม


อบรม เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร
(29 ม.ค. 2563)
คลิกดูภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ครั้งที่ 7/2562
(16 ธ.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม


อบรม เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) โรงเรียนสาธิต
(30 พ.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม
อบรม เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)ระดับหน่วยงานสนับสนุน
(12 พ.ย. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 1/2562
(29 ต.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม
แลกเเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx
(25 ต.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม


ประชุมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
(4 ต.ค. 2562)
คลิกดูภาพกิจกรรม
วิดีโอกิจกรรม